MPiPSMGOPS Dukla
O nas
Aktualności
Poradnik interesanta
Akty prawne
Program "Dobry Start"
Program "Rodzina 500+"
Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie Rodziny
Wojewódzka Karta
     Dużej Rodziny

Wypożyczalnia sprzętu
      rehabilitacyjnego

Program "Za życiem"
Fundusz Solidarnosciowy
Przemoc w rodzinie
Punkt Konsultacyjny
Ośrodek Pomocy
      Pokrzywdzonym
      Przestępstwem

Nasze projekty
Informacje o ochronie
      danych osobowych

Konkursy
Przetargi
Wzory wniosków
Placówki wsparcia
Deklaracja dostępności
Kontakt
BIP
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu

SOS Lesko
SOS Lesko

SOW Nowa Sarzyna
SOW Nowa Sarzyna

Kapitał ludzki
Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Licznik odwiedzin
Licznik
stat4u
Świadczenie pielęgnacyjneKomunikat w sprawie zmiany wysokości wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego
[09.05.2014]

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 (Dz. U. z 2014 r. poz. 559) o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w okresie:

 • od dnia 1 maja 2014 do dnia 31 grudnia 2014 - 800,00 zł miesięcznie
 • od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 - 1200,00 zł miesięcznie
 • od dnia 1 stycznia 2016 - 1300,00 zł miesięcznie

Decyzje o zmianie wysokości wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego wydawane są z urzędu i nie wymagają składania odrębnych wniosków.
Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie I-III 2012r.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (nie przysługuje opiekunowi prawnemu) oraz innej osobie , jeżeli ciąży niej obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienie lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny legitymującym się;

 • orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  1. stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji,
  2. Koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 • orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość świadczenia wynosi 520,00zł miesięcznie

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje gdy;

 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury , renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 • osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim;
 • osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę i korzysta z niej przez więcej niż pięć dni w tygodniu;
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku o zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenie pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko w rodzinie;
 • na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką.

Do wniosku należy dołączyć;

 1. Orzeczenie o niepełnosprawności .
 2. Uwierzytelnioną kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne oraz osoby wymagającej opieki.
 3. Akty urodzenia dziecka.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli :: Kościuszki 4 38-450 Dukla
:: Telefon: 13 432 91 40, 13 432 91 41, 13 432 91 42, 13 432 91 43, 13 432 91 57 :: email: mops@dukla.pl