MPiPSMGOPS Dukla
O nas
Aktualności
Poradnik interesanta
Akty prawne
Program "Dobry Start"
Program "Rodzina 500+"
Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie Rodziny
Wojewódzka Karta
     Dużej Rodziny

Wypożyczalnia sprzętu
      rehabilitacyjnego

Program "Za życiem"
Fundusz Solidarnosciowy
Przemoc w rodzinie
Punkt Konsultacyjny
Ośrodek Pomocy
      Pokrzywdzonym
      Przestępstwem

Nasze projekty
Informacje o ochronie
      danych osobowych

Konkursy
Przetargi
Wzory wniosków
Placówki wsparcia
Deklaracja dostępności
Kontakt
BIP
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu

SOS Lesko
SOS Lesko

SOW Nowa Sarzyna
SOW Nowa Sarzyna

Kapitał ludzki
Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Licznik odwiedzin
Licznik
stat4u
"Czas na aktywność w Gminie Dukla" 2010[28.12.2010]

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli informuje o zakończeniu projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Dukla" na rok 2010. Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1. (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej). Nadrzędnym celem projektu było uaktywnienie zawodowe i społeczne 11 kobiet i 6 mężczyzn zamieszkałych w gminie Dukla, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie ich kompetencji i umiejętności zawodowych oraz społecznych. Realizacja powyższego celu możliwa była dzięki osiągnięciu celów szczegółowych tj.:

1. wykształcenie lub podniesienie kluczowych kompetencji społecznych przez 17 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
2. przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej przez 11 kobiet i 6 mężczyzn poprzez podniesienie ich kompetencji i umiejętności zawodowych
3. promowanie procesu integracji społecznej w społeczności lokalnej.

W pierwszym szczeblu w ramach aktywizacji zawodowej wszyscy uczestnicy wzięli udział w warsztatach i konsultacjach indywidualnych z doradcą zawodowym w wymiarze 16 godzin. Tematyka spotkań obejmowała: wartości i cele pracy, określenie poziomu motywacji uczestników, analizę predyspozycji i zainteresowań zawodowych, metody poszukiwania pracy, omówienie lokalnego rynku pracy, przygotowanie i opracowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), autoprezentacja i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, ewaluacja i podsumowanie zajęć. Zajęcia prowadziła P. Dagmara Szajna pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie.

W kolejnym etapie projektu beneficjenci uczestniczyli w treningu kompetencji społecznych w wymiarze 25 godzin. Trening obejmował swoim zakresem m. innymi: budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wzmocnienie poczucia własnej wartości, nabycie umiejętności bycia asertywnym w sytuacjach społecznych, nauczenie umiejętności budowania własnego wizerunku i pozytywnego myślenia, nabycie umiejętności wyznaczania asertywnych celów w życiu i pracy zawodowej, uświadomienie znaczenia wiedzy o samym sobie jako czynnik sprzyjający budowaniu satysfakcjonującego życia. Trening prowadziła P. Sylwia Wiktor pracownik Instytutu Badawczo - Szkoleniowego z Olsztyna.
Zwieńczeniem projektu było zorganizowanie kursów, których celem było przyuczenie uczestników do zawodu. Wszystkie kursy zorganizowano przy współudziale Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Krośnie. Zorganizowano 3 rodzaje szkoleń:

1. Catering - organizacja przyjęć okolicznościowych - 120 godzin. Szkolenie miało na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do kompleksowej obsługi gastronomicznej. Kurs ukończyło 11 kobiet, które otrzymały stosowne zaświadczenia.
2. Kurs spawacza elektrycznego Metodą MAG 135 - 212 godzin. Szkolenie teoretyczne i praktyczne miało na celu zdobycie umiejętności spawania metodą MAG-135 (spawania łukowego w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych złączy blach i rur oraz uzyskanie uprawnień w odpowiednim zakresie wg wymagań normy PN-EN 287-1 (EN 287-1:2004). Kurs ukończyło 6 mężczyzn.
3. Palacz c. o. - 85 godzin. Szkolenie miało na celu przyuczenie do zawodu palacza c. o. kotłów wodnych i parowych. Kurs ukończyło 5 mężczyzn.
Uczestnicy projektu: Monika Biłas, Mariusz Cygler, Stanisław Mucha, Dorota Wierdak, Katarzyna Braja, Zenon Burda, Renata Liwacz, Dorota Sereda, Katarzyna Paszek, Jolanta Turek, Kazimiera Szczurek, Piotr Czaja, Andrzej Zima, Kamil Połeć, Anna Kluk, Jolanta Malczewska, Anna Braja.

Zajęcia oraz kursy dla uczestników były prowadzone bezpłatnie, dodatkowo w ramach poniesionych kosztów beneficjenci otrzymali wsparcie finansowe oraz pomoc rzeczową.

W dniu 21. 12. 2010 r. odbyło się spotkanie na zakończenie projektu, w którym udział wzięli Burmistrz Gminy Dukla P. Marek Górak, uczestnicy projektu, kierownik projektu Wiesław Pałka, koordynator merytoryczny Małgorzata Bielec, księgowa projektu Halina Paszek oraz pracownicy socjalni. Spotkanie miało na celu podsumowanie organizacji projektu oraz osiągnięć uczestników. Wszystkim uczestnikom życzymy satysfakcji z wykonywania przyszłej pracy.

Zainteresowanych udziałem w projekcie w 2011 r. prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi MGOPS w Dukli ul. Kościuszki 4.Więcej zdjęć znajdziecie Państwo w galerii.

MA

[15.10.2010]

W dniach od 25.08.2010 r. do 07.10.2010 r. odbył się "Kurs spawacza elektrycznego Metodą MAG 135" zaplanowany dla mężczyzn uczestniczących w projekcie "Czas na aktywność w gminie Dukla". Szkolenie teoretyczne i praktyczne miało na celu zdobycie umiejętności spawania metodą MAG-135 (spawania łukowego w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych złączy blach i rur oraz uzyskanie uprawnień w odpowiednim zakresie wg wymagań normy PN-EN 287-1 (EN 287-1:2004). Kurs przygotowujący do spawania ww. metodą jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Krośnie.

W szkoleniu ,,Kurs spawacza elektrycznego Metodą MAG 135" wzięło udział 6 mężczyzn z terenu Gminy Dukla. Kurs obejmował łącznie 212 godzin, w tym 174 godziny zajęć praktycznych. Plan nauczania obejmował następujące zagadnienia:

 • zasady spawania metodą MAG (spawania łukowego w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych złączy blach i rur, oznaczenia i zastosowanie materiałów podstawowych poszczególnych grup stali lub aluminium wg PN-CR ISO 15608 oraz podstawy ich wytwarzania (w zależności od materiałowego zakresu kursu),
 • oznaczenia i zastosowanie materiałów dodatkowych i ich produkcję,
 • obróbkę cieplną złączy spawanych,
 • niezgodności spawalnicze oraz kontrolę i badania materiałów i złączy spawanych,
 • zasady unikania i usuwania niezgodności spawalniczych,
 • przyczyny i skutki naprężeń oraz odkształceń spawalniczych,
 • podstawowe wiadomości z elektrotechniki,
 • działanie i obsługę urządzeń oraz osprzętu spawalniczego,
 • podstawowe przepisy bhp i ppoż., wymagania przepisów, norm i wytycznych związanych ze szkoleniem, egzaminowaniem i nadawaniem uprawnień spawalniczych,
 • zasady oszczędzania materiałów, energii i urządzeń

Kursanci po ukończeniu szkolenia nabyli umiejętności w zakresie:

 • przygotowania elementów do spawania (w tym brzegów do spawania),
 • doboru materiałów dodatkowych (gatunek i średnica) dla danego materiału podstawowego (gatunek, grubość),
 • odczytywania rysunków prostych konstrukcji spawanych,
 • uruchamiania i obsługi urządzeń spawalniczych,
 • doboru parametrów spawania,
 • wykonywania doczołowych złącz rur ze spoinami czołowymi w poszczególnych pozycjach zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
 • oceny jakości wykonywanych przez siebie złączy spawanych,
 • stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej i obsługi podręcznego sprzętu przeciwpożarowego,
 • udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • postępowania w razie pożaru powstałego w wyniku prac spawalniczych.

Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs zgodnie z zaplanowaną ścieżką oraz otrzymali stosowne zaświadczenia wydane przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Krośnie. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza oraz umiejętności okażą się pomocne przy poszukiwaniu pracy.

Więcej zdjęć znajdziecie Państwo w galerii.

Kierownik MGOPS w Dukli
Małgorzata Bielec

[16.08.2010]

W dniach od 12.07.2010 r. do 30.07.2010 r. odbyło się szkolenie "Catering - organizacja przyjęć okolicznościowych" zorganizowane dla 11 kobiet uczestniczących w projekcie "Czas na aktywność w gminie Dukla". Kurs przygotowujący do organizowania i obsługi różnych form przyjęć współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W szkoleniu "Catering-organizacja przyjęć okolicznościowych" wzięło udział 11 kobiet z terenu Gminy Dukla. Kurs obejmował ogółem 120 godzin, w tym 80 godzin zajęć praktycznych. Szkolenie miało na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do kompleksowej obsługi gastronomicznej. Plan nauczania obejmował następujące zagadnienia:

 • przygotowanie potraw,
 • przygotowanie napojów,
 • obsługa przyjęć okolicznościowych,
 • formy obsługi konsumenta.

  Podczas zajęć praktycznych, które odbywały się w stołówce Zespołu Szkół Publicznych w Dukli, kursanci uczestniczyli w zajęciach:
 • organizacja stanowiska pracy i procesu produkcyjnego,
 • posługiwanie się narzędziami i maszynami przy obróbce surowców i przygotowaniu potraw,
 • zasady przygotowania stołów na przyjęcie,
 • sporządzanie różnego rodzaju zup, dań gorących, napojów i przekąsek,
 • sporządzanie surówek oraz sałatek z warzyw i owoców, deserów,
 • przygotowywanie potraw bankietowych, elementów dekoracyjnych.

  Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs zgodnie z zaplanowaną ścieżką oraz otrzymali stosowne zaświadczenia wydane przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Krośnie. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza oraz doświadczenie okażą się pomocne przy poszukiwaniu pracy.

  Więcej zdjęć znajdziecie Państwo w naszych galeriach:

  GALERIA #1
  GALERIA #2

  Kierownik MGOPS w Dukli
  Małgorzata Bielec  [01.07.2010]

  "Warsztaty kompetencji społecznych" to drugie szkolenie dla 17 uczestników projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Dukla" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, które odbyło się w dniach od 28 do 30 czerwca 2010 r. Głównym założeniem zorganizowanych warsztatów było przekonanie, że pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem, długotrwale bezrobotnym nie powinna sprowadzać się jedynie do świadczeń finansowych, lecz jej istotą winno być wzmacnianie motywacji bezrobotnego do pracy, pomoc i wsparcie psychologiczne. Tematyka treningu obejmowała m. innymi: dostarczenie wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej, dostarczenie wiedzy z zakresu asertywności, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, nabycie umiejętności bycia asertywnym w sytuacjach społecznych, dostarczenie informacji i nabycie umiejętności z zakresu konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, nabycie umiejętności wyznaczania asertywnych celów w życiu i pracy zawodowej. Uczestnicy spotkań po raz pierwszy brali udział w tego typu zajęciach. Pierwsze szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem , ale i stresem jako, że tematyka warsztatów była uczestnikom mało znana. Program treningu był realizowany w formie warsztatowej , dzięki czemu uczestnicy mieli szansę nabyć nowe umiejętności w trakcie ćwiczeń praktycznych i sytuacji symulowanych. W końcowym etapie warsztatów większość osób przyznała, iż znaczna część omawianych tematów pokrywała się z ich doświadczeniami, a dzięki wiedzy, którą nabyli będą w stanie lepiej zachować się w sytuacjach konfliktowych a także poradzić sobie w różnych warunkach i w różnych sytuacjach związanych z współpracą w grupie. Bardzo pomocny dla wielu osób okazał się temat asertywności, który jak mówili uczestnicy, uświadomił im różnice oraz przyczyny w braku porozumiewania się z innymi, wynikające z niewiedzy i niemożności zrozumienia samego siebie. Nabycie i podniesienie kompetencji społecznych stanowi grunt do dalszego prawidłowego rozwoju psychologicznego. Szkolenie zostało przeprowadzone przez pracownika Instytutu Badawczo-Szkoleniowego Sp. z o. o. z Olsztyna.

  Kierownik MGOPS w Dukli
  Małgorzata Bielec  [21.04.2010]

  Gmina Dukla, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli informują o rozpoczęciu drugi rok z rzędu realizacji projektu "Czas na aktywność w gminie Dukla". Zadanie w 85% jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji., Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz w 15 % przez Gminę Dukla.

  Celem projektu jest uaktywnienie zawodowe i społeczne 17 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej tj. 18-64 lat, zamieszkałych na terenie naszej Gminy. W ramach działań projektowych uczestnicy zdobędą nowe uprawnienia zawodowe - Catering - organizacja przyjęć okolicznościowych dla 11 kobiet oraz Spawacz elektryczny metodą MAG - 135 dla 6 mężczyzn. Dodatkowo dla wszystkich uczestników projektu zorganizowany zostanie trening kompetencji społecznych, mający na celu przygotowanie uczestniczących osób do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych oraz warsztaty i konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym. Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów, zostaną objęci wsparciem finansowym oraz pracą socjalną.  W dniach 19-21.04.2010 r. odbyło się pierwsze z zaplanowanych szkoleń w ramach realizowanego projektu "Czas na aktywność w gminie Dukla" przez Gminę Dukla i Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansowanego ze środków EFS PO KL 2007-2013 Priorytet VII.

  Szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego trwało łącznie 21 godzin przypadających na 1 uczestnika, z czego 20 godzin trwały warsztaty grupowe, a 1 godzinę przeznaczono na indywidualne konsultacje ze specjalistą. Tematyka spotkań obejmowała: cele i wartości pracy, analizę predyspozycji i zainteresowań zawodowych, metody poszukiwania pracy, przygotowanie i opracowanie dokumentów aplikacyjnych oraz autoprezentacje i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. W szkoleniu wzięło udział 11 kobiet i 6 mężczyzn zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa. Szkolenie przeprowadziła Pani Dagmara Szajna - doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie. W najbliższym czasie zaplanowane jest przeprowadzenie dla wszystkich uczestników treningu kompetencji społecznych, które poprowadzi doświadczony psycholog.  Kierownik MGOPS w Dukli
  Małgorzata Bielec • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli :: Kościuszki 4 38-450 Dukla
  :: Telefon: 13 432 91 40, 13 432 91 41, 13 432 91 42, 13 432 91 43, 13 432 91 57 :: email: mops@dukla.pl