MPiPSMGOPS Dukla
O nas
Aktualności
Poradnik interesanta
Akty prawne
Program "Dobry Start"
Program "Rodzina 500+"
Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie Rodziny
Wojewódzka Karta
     Dużej Rodziny

Wypożyczalnia sprzętu
      rehabilitacyjnego

Program "Za życiem"
Fundusz Solidarnosciowy
Przemoc w rodzinie
Punkt Konsultacyjny
Ośrodek Pomocy
      Pokrzywdzonym
      Przestępstwem

Nasze projekty
Informacje o ochronie
      danych osobowych

Konkursy
Przetargi
Wzory wniosków
Placówki wsparcia
Deklaracja dostępności
Kontakt
BIP
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu

SOS Lesko
SOS Lesko

SOW Nowa Sarzyna
SOW Nowa Sarzyna

Kapitał ludzki
Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Licznik odwiedzin
Licznik
stat4u
Zakończenie projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Dukla"
[22.12.2009]

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli ul. Kościuszki 4 informuje o zakończeniu projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Dukla". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1.1. (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej). Głównym celem projektu było uaktywnienie zawodowe i społeczne 15 osób zamieszkałych w Gminie Dukla, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie ich kompetencji i umiejętności zawodowych oraz społecznych. Realizacja powyższego celu możliwa była dzięki osiągnięciu celów szczegółowych tj.:

 1. wykształcenie lub podniesienie kluczowych kompetencji społecznych przez 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 2. zwiększenie szans 15 osobom wykluczonym do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy,
 3. promowanie procesu integracji społecznej w społeczności lokalnej.

W pierwszym etapie projektu wszyscy uczestnicy wzięli udział w warsztatach i konsultacjach indywidualnych z doradcą zawodowym w wymiarze 15 godzin. Tematyka spotkań obejmowała: wartości i cele pracy, analizę predyspozycji i zainteresowań zawodowych, metody szukania pracy, przygotowanie i opracowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), autoprezentacja i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

W kolejnym etapie projektu beneficjenci uczestniczyli w treningu kompetencji społecznych w wymiarze 24 godzin. Trening obejmował: zmianę postawy życiowej, komunikację interpersonalną, asertywność, umiejętność rozwiązywania konfliktów, pracę w zakresie podnoszenia własnej wartości. Zajęcia miały również na celu podniesienie kompetencji życiowych umożliwiających powrót do życia społecznego.

Finałem projektu było zorganizowanie kursów, których celem było przyuczenie uczestników do zawodu. Kursy zorganizowano przy współudziale Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Krośnie. Zorganizowano następujące szkolenia:

 1. Catering - organizacja przyjęć okolicznościowych, w którym przygotowano słuchaczy do organizowania i obsługi różnych form przyjęć okolicznościowych. Kurs ukończyło 10 kobiet, które otrzymały stosowne zaświadczenia.
 2. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, w tym zasilanych gazem, w którym celem była nauka jazdy i manewrowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym. Kurs ukończyło 5 mężczyzn, potwierdzony zaświadczeniem.
 3. Kurs spawacza elektrycznego Metodą MAG 135,którego celem było nabycie umiejętności spawania ww. metodą. Kurs ukończyło 2 mężczyzn, którzy wcześniej uczestniczyli w kursie jazdy wózkami widłowymi.

Zajęcia oraz kursy dla uczestników były bezpłatne, dodatkowo w ramach poniesionych kosztów beneficjenci otrzymali wsparcie finansowe oraz materiały promocyjne.

W dniu 18. 12. 2009 r. odbyło się spotkanie na zakończenie projektu, w którym udział wzięli uczestnicy projektu, Zespół Projektowy, pracownicy socjalni oraz Z-ca Burmistrza Gminy Dukla P. Andrzej Bytnar. Spotkanie miało na celu podsumowanie organizacji projektu oraz osiągnięć uczestników.Wózki jezdniowe i przyjęcia okolicznościowe
[05.11.2009]

W ramach projektu "Czas na aktywność w Gminie Dukla", organizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL, odbyły się kolejne dwa szkolenia: "Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, w tym zasilanych gazem" oraz "Catering - organizacja przyjęć okolicznościowych".

Dobiegł końca trzeci etap szkoleń organizowanych w ramach projektu "Czas na aktywność w Gminie Dukla" celem projektu jest aktywizacja społeczna osób bezrobotnych, w większości kobiet. Kursy są dostosowane do aktualnych wymogów rynkowych. W szkoleniu "Catering-organizacja przyjęć okolicznościowych" wzięło udział 10 kobiet z terenu Gminy Dukla. Kurs obejmował ogółem 120 godzin, w tym 80 godzin zajęć praktycznych. Miał na celu teoretycznie i praktycznie przygotowanie uczestników do kompleksowej obsługi gastronomicznej. Plan nauczania obejmował między innymi następujące zagadnienia:

 • Przygotowanie potraw i napojów,
 • Obsługa przyjęć okolicznościowych,
 • Formy obsługi konsumenta,

Podczas zajęć praktycznych, odbywających się w stołówce Zespołu Szkół Publicznych w Dukli, kursanci uczestniczyli w zajęciach:

 • Organizacja stanowiska pracy i procesu produkcyjnego,
 • Posługiwanie się narzędziami i maszynami przy obróbce surowców i przygotowaniu potraw,
 • Zasady przygotowania stołów na przyjęcie,
 • Sporządzanie różnego rodzaju zup, dań gorących, napojów i przekąsek,
 • Sporządzanie surówek oraz sałatek z warzyw i owoców, deserów,
 • Przygotowywanie potraw bankietowych, elementów dekoracyjnych.

Natomiast pięciu mężczyzn zostało przeszkolonych w ramach szkolenia "Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, w tym zasilanych gazem". Kurs liczył 82 godzin, w tym 35,5 zajęć praktycznych. Celem kursu była nauka jazdy i manewrowania sprzętem wózków jezdniowych.
Plan nauczania szkolenia dla mężczyzn obejmował zagadnienia z zakresu:

 • Budowy wózków, w tym: zasady działania napędu elektrycznego i silnika spalinowego,
 • Czynności codzienne operatora przed rozpoczęciem pracy wózka spalinowego, w tym obsługa techniczna oraz czynności operatora w czasie pracy,
 • Nauki jazdy (układanie palet i materiałów),
 • Samodzielnej wymiana butli pod nadzorem.
  

Szkolenia zakończyły się egzaminem teoretycznym i praktycznym.
Wszyscy uczestnicy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym oraz otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłej pracy zawodowej.Odbyły się już dwa szkolenia
[05.07.2009]

W ramach realizowanego projektu "Czas na aktywność w Gminie Dukla" przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminę Dukla finansowanego ze środków EFS PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII odbyły się już dwa szkolenia.

Pierwsze szkolenie "Doradztwo zawodowe" odbyło się od 28 do 30 kwietnia podczas 15 godzinnych zajęć dziesięć kobiet, oraz pięciu mężczyzn wzięło udział w szkoleniu przeprowadzonym przez Panią Dagmarę Szajna. Tematyka spotkań obejmowała: cele i wartości pracy, analizę predyspozycji i zainteresowań zawodowych, metody szukania pracy, przygotowanie i opracowanie dokumentów aplikacyjnych oraz autoprezentacje i przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. "Trening kompetencji społecznych" to drugie szkolenie, które odbyło się od 25 do 27 maja. Wzięło w nim udział 15 osób. Podczas 40 godzin szkolenia słuchacze zapoznali się z tematami: rozwijanie postaw sprzyjających lepszemu funkcjonowaniu społecznemu, powiększenie wiedzy na temat samego siebie: swoich cech, typowych zachowań, emocji, w kontakcie z innymi osobami, lepsze zrozumienie swojej osoby w zakresie kontaktów interpersonalnych, polepszenie komunikacji z innymi ludźmi, diagnoza indywidualnych (osobistych) przyczyn trudności w kontaktach z innymi, zrozumienie funkcjonowania małych zespołów ludzkich oraz praca nad własnym rozwojem osobistym. Szkolenie zostało przeprowadzone przez psychologa z firmy B-Consulting.

Podczas szkoleń zapewniony był catering (kawa, ciastko, obiad), a uczestnicy na koniec otrzymali upominki, oraz zaświadczenia o ukończonych szkoleniach. Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz w 15% przez Gminę Dukla. Mamy nadzieję, że odbyte szkolenia pomogą uczestnikom odnaleźć się na współczesnym rynku pracy.

Kolejne szkolenia obejmować będą:

 • "Catering i organizacja przyjęć okolicznościowych" - uczestnikami tego szkolenia będzie 10 kobiet, planowany termin szkolenia sierpień 2009r.
 • "Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w tym zasilanych gazem" - uczestnikami tego szkolenia będzie 5 mężczyzn, planowany termin szkolenia październik 2009 r.


Czas na aktywność w gminie Dukla
[14.05.2009]Gmina Dukla, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli realizują projekt pt. "Czas na aktywność w gminie Dukla". Zadanie w 85% finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji., Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz w 15 % przez Gminę Dukla.

Celem projektu jest uaktywnienie zawodowe i społeczne 15 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej tj. 18-64 lat, zamieszkałych na terenie Gminy Dukla. W ramach działań projektowych uczestnicy zdobędą nowe kompetencje zawodowe - "Catering - organizacja przyjęć okolicznościowych" (10 kobiet) oraz "Kierowców wózków z napędem silnikowym, w tym zasilanym gazem" (5 mężczyzn). Dodatkowo dla wszystkich uczestników projektu zorganizowany zostanie trening kompetencji społecznych, mający na celu przygotowanie uczestniczące osoby do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych oraz warsztaty i konsultacje z doradcą zawodowym. Te ostatnie zajęcia prowadzi osoba, która, na co dzień udziela rad, jak skutecznie poszukiwać pracy. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli kursantom nabyć praktyczne umiejętności przydatne szczególnie w trudnym okresie poszukiwania pracy. Tematyka zajęć obejmie przygotowanie dokumentów: CV, listu motywacyjnego, określenie predyspozycji zawodowych oraz praktyczne wskazania, jak skutecznie zaprezentować siebie oraz swoje umiejętności podczas rozmowy z pracodawcą. Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów finansowych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z biurem projektu tj. Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dukli w godz. 7,00-15,00.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli :: Kościuszki 4 38-450 Dukla
:: Telefon: 13 432 91 40, 13 432 91 41, 13 432 91 42, 13 432 91 43, 13 432 91 57 :: email: mops@dukla.pl