MPiPSMGOPS Dukla
O nas
Aktualności
Poradnik interesanta
Akty prawne
Program "Dobry Start"
Program "Rodzina 500+"
Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie Rodziny
Wojewódzka Karta
     Dużej Rodziny

Wypożyczalnia sprzętu
      rehabilitacyjnego

Program "Za życiem"
Fundusz Solidarnosciowy
Przemoc w rodzinie
Punkt Konsultacyjny
Ośrodek Pomocy
      Pokrzywdzonym
      Przestępstwem

Nasze projekty
Informacje o ochronie
      danych osobowych

Konkursy
Przetargi
Wzory wniosków
Placówki wsparcia
Deklaracja dostępności
Kontakt
BIP
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu

SOS Lesko
SOS Lesko

SOW Nowa Sarzyna
SOW Nowa Sarzyna

Kapitał ludzki
Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Licznik odwiedzin
Licznik
stat4u
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - "Becikowe"Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000,00 zł przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 1922 zł netto, jeżeli rodzina złoży o nią wniosek w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

UWAGA!!!
Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka nie przysługuje jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Druk wniosku można pobrać osobiście w pokoju nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli lub w wersji elektronicznej w dziale "wzory wniosków".

Do wniosku należy dołączyć
Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, uwierzytelnione kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się (obojga rodziców, oryginał do wglądu), zaświadczenie od lekarza lub położnej potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli :: Kościuszki 4 38-450 Dukla
:: Telefon: 13 432 91 40, 13 432 91 41, 13 432 91 42, 13 432 91 43, 13 432 91 57 :: email: mops@dukla.pl