MPiPSMGOPS Dukla
O nas
Aktualności
Poradnik interesanta
Akty prawne
Program "Dobry Start"
Program "Rodzina 500+"
Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie Rodziny
Wojewódzka Karta
     Dużej Rodziny

Program "Za życiem"
Przemoc w rodzinie
Ośrodek Pomocy
      Pokrzywdzonym
      Przestępstwem

Nasze projekty
Konkursy
Przetargi
Wzory wniosków
Placówki wsparcia
Kontakt
BIP
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu

SOS Lesko
SOS Lesko

SOW Nowa Sarzyna
SOW Nowa Sarzyna

Kapitał ludzki
Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Licznik odwiedzin
Licznik
stat4u
Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w RodziniePokój Nr 8

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Przyjmuje w godzinach ustalonych przez Przewodniczącego

ZARZĄDZENIE NR 151/14
BURMISTRZA DUKLI


z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z póŸniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr VI/37/ll Rady Miejskiej w Dukli z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dukla oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Burmistrz Gminy Dukla zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuje Zespół Interdyscyplinarny do Spraw: Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dukla w składzie:

1) Małgorzata Klein- pedagog szkolny - przedstawiciel Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli oraz Szkoły Podstawowej w Głojscach,

2) Małgorzata Bielec- Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3) Eliza Szubra - pedagog szkolny - przedstawiciel Zespołu Szkół Publicznych w Równem oraz Szkoły Podstawowej w Iwli,

4) Katarzyna Dziadowicz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Wietrznie,

5) Kazimierz Krajmas - lekarz rodzinny - internista - przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicus" w Dukli,

6) Marcin Krężel- aspirant - przedstawiciel Komisariatu Policji w Dukli,

7) Ewa Olszewska - starszy pracownik socjalny - przedstawiciel Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Dukli,

8) Anna Cyzio - pedagog szkolny - przedstawiciel Zespołu Szkół Publicznych w Tylawie,

9) Bogumiła Stojak - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej - przedstawiciel Zespołu Szkół Publicznych w Jasionce,

10) Maria Martowska- pedagog szkolny - przedstawiciel Zespołu Szkół Nr 1 w Dukli,

11) Radosław Zięba - pedagog szkolny - przedstawiciel Zespołu Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich,

12) Ryszard Wojnar - lekarz - przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej VIVA w Dukli,

13) Andrzej Ukleja - Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Dukli.

§ 2. Organizację pracy zespołu oraz sposób i warunki funkcjonowania okreœla Regulamin Zespołu stanowiący załącznik do uchwały Nr VI/37/ll Rady Miejskiej w Dukli z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dukla oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 3. Obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu zapewnia Miejski Oœrodek Pomocy Społecznej w Dukli.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza Dyrektorowi Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Dukli.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 62/11 Burmistza Gminy Dukla z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Andrzej Bytnar

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli :: Kościuszki 4 38-450 Dukla
:: Telefon: 13 432 91 40, 13 432 91 41, 13 432 91 42, 13 432 91 43, 13 432 91 57 :: email: mops@dukla.pl