MPiPSMGOPS Dukla
O nas
Aktualności
Poradnik interesanta
Akty prawne
Program "Dobry Start"
Program "Rodzina 500+"
Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie Rodziny
Wojewódzka Karta
     Dużej Rodziny

Program "Za życiem"
Przemoc w rodzinie
Ośrodek Pomocy
      Pokrzywdzonym
      Przestępstwem

Nasze projekty
Konkursy
Przetargi
Wzory wniosków
Placówki wsparcia
Kontakt
BIP
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu

SOS Lesko
SOS Lesko

SOW Nowa Sarzyna
SOW Nowa Sarzyna

Kapitał ludzki
Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Licznik odwiedzin
Licznik
stat4u
Sekcja do spraw pomocy społecznejPokój Nr 2

Telefon: 13 432 91 40

Przyjmują:
Mateusz Aszklar starszy pracownik socjalny - Mszana, Jasionka, Nowa Wieś, Zyndranowa
Agata Kurdyła aspirant pracy socjalnej - Łęki Dukielskie
Barbara Szczurek starszy pracownik socjalny - Dukla

Pokój Nr 3

Telefon: (13) 432 91 57

Krystyna Kołacz starszy pracownik socjalny - Równe

Pokój Nr 7

Telefon: 13 432 91 41

Przyjmują:
Maria Okarma starszy pracownik socjalny - Cergowa, Iwla
Ewa Olszewska starszy pracownik socjalny - Głojsce, Teodorówka
Renata Wójcik starszy pracownik socjalny - Barwinek, Chyrowa, Nadole, Trzciana, Zawadka Rymanowska, Zboiska

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 1. praca socjalna,
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 3. przeprowadzanie i weryfikowanie wywiadów środowiskowych oraz gromadzenie i kontrolę dokumentów stanowiących podstawę przyznania świadczeń z pomocy społecznej,
 4. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 5. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 6. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 7. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie ubóstwa,
 9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuacją życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu ora rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 11. obsługa systemu komputerowego HELIOS
 12. stała współpraca z organizacjami społecznymi, osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie pomocy społecznej,
 13. opracowanie pism w zakresie swoich czynności
 14. kompletowanie dokumentacji do Domów Pomocy Społecznej
 15. wykonywanie innych czynności wynikających z zadań ośrodka a zleconych przez kierownika,
 16. archiwizacja dokumentacji klientów Ośrodka (teczek osobowych i teczek z jednolitego rzeczowego wykazu).

Pracownicy sekcji do spraw pomocy społecznej pomogą Państwu przy ubieganiu się o m. in.:

 1. świadczenia pieniężne:
  • a) zasiłek stały,
  • b) zasiłek okresowy,
  • c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
  • d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
  • e) pomoc dla rodzin zastępczych,
  • f) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
  • g) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 2. świadczenia niepieniężne:
  • a) praca socjalna,
  • b) bilet kredytowany,
  • c) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • d) składki na ubezpieczenia społeczne,
  • e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
  • f) sprawienie pogrzebu,
  • g) poradnictwo specjalistyczne,
  • h) interwencja kryzysowa,
  • i) schronienie,
  • j) posiłek,
  • k) niezbędne ubranie,
  • l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
  • m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
  • n) mieszkanie chronione,
  • o) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
  • p) opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
  • q) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,
  • r) szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli :: Kościuszki 4 38-450 Dukla
:: Telefon: 13 432 91 40, 13 432 91 41, 13 432 91 42, 13 432 91 43, 13 432 91 57 :: email: mops@dukla.pl