MPiPSMGOPS Dukla
O nas
Aktualności
Poradnik interesanta
Akty prawne
Program "Dobry Start"
Program "Rodzina 500+"
Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie Rodziny
Wojewódzka Karta
     Dużej Rodziny

Wypożyczalnia sprzętu
      rehabilitacyjnego

Program "Za życiem"
Fundusz Solidarnosciowy
Przemoc w rodzinie
Punkt Konsultacyjny
Ośrodek Pomocy
      Pokrzywdzonym
      Przestępstwem

Nasze projekty
Informacje o ochronie
      danych osobowych

Konkursy
Przetargi
Wzory wniosków
Placówki wsparcia
Deklaracja dostępności
Kontakt
BIP
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu

SOS Lesko
SOS Lesko

SOW Nowa Sarzyna
SOW Nowa Sarzyna

Kapitał ludzki
Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Licznik odwiedzin
Licznik
stat4u
"Czas na aktywność w Gminie Dukla" 2011W dniach od 25.07.2011r. do 10.08.2011r. przeprowadzono szkolenie w kierunku "Kucharz małej gastronomii" zorganizowane dla 14 kobiet uczestniczących w projekcie "Czas na aktywność w gminie Dukla". Kurs miał na celu przygotowanie do zdobycia przez uczestników wiedzy niezbędnej do pracy na stanowisku kucharz małej gastronomii oraz umiejętności praktycznych w tym zakresie, poznanie zasad żywienia, organizacji produkcji, przepisów kulinarnych. Szkolenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do tegorocznego kursu przystąpiło 14 kobiet, z czego 6 to uczestniczki, które brały udział w szkoleniach w poprzednich latach. Miejscem 100-godzinnego szkolenia był Zespół Szkół nr 1 w Dukli. Plan nauczania obejmował następujące zagadnienia:

 • Przepisy BHP, ppoż., systemy jakości i bezpieczeństwa obrotu środkami spożywczymi HACCP, GHP, GMP
 • Charakterystyka zawodu i stanowiska pracy
 • Surowce gastronomiczne
 • Maszyny i urządzenia wykorzystywane w gastronomii
 • Planowanie produkcji, obróbka wstępna surowców
 • Technika sporządzania dań podstawowych, przygotowywanie deserów i napojów
 • Technologia sporządzania ciast, podział ciast i charakterystyka

Wszystkie uczestniczki ukończyły kurs zgodnie z zaplanowaną ścieżką oraz otrzymały stosowne zaświadczenia wydane przez INNOVO Innowacje w Biznesie w Jaśle. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne okażą się pomocne przy poszukiwaniu pracy.

Galeria 1...
Galeria 2...

Koordynator merytoryczny
Małgorzata Bielec

W dniach od 29.07.2011r. do 26.08.2011r. odbył się kurs "Technolog robót wykończeniowych w budownictwie" zaplanowany dla 6 mężczyzn uczestniczących w projekcie "Czas na aktywność w gminie Dukla". Szkolenie teoretyczne i praktyczne miało na celu zdobycie umiejętności wykonywania budowlanych prac wykończeniowych. Kurs przygotowujący słuchaczy do nabycia nowych kwalifikacji jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie zostało zorganizowane przez Niepubliczny Ośrodek Edukacji INNOVO w Jaśle.

W szkoleniu "Technolog robót wykończeniowych w budownictwie" wzięło udział 6 bezrobotnych mężczyzn z terenu Gminy Dukla. Kurs obejmował łącznie 160 godzin, w tym 136 godzin przeznaczono na zajęcia praktyczne. Plan nauczania obejmował głównie zagadnienia:

 • Organizacja zajęć praktycznych, przepisy BHP, ppoż. i ochrona środowiska
 • Zasady organizowania i likwidowania stanowisk roboczych
 • Roboty malarskie i tapeciarskie
 • Roboty tynkarskie i okładzinowe
 • Roboty podłogowe

Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs zgodnie z harmonogramem oraz otrzymali stosowne zaświadczenia wydane przez INNOVO Innowacje w Biznesie w Jaśle. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza oraz umiejętności okażą się pomocne przy poszukiwaniu pracy.

Zdjęcia w galerii...

Koordynator merytoryczny
Małgorzata Bielec

W dniach 6-15.07.2011 r. odbyło się pierwsze z cyklu zaplanowanych szkoleń w ramach realizowanego projektu "Czas na aktywność w gminie Dukla" przez Gminę Dukla i Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL 2007-2013 Priorytet VII.

Do tegorocznego kursu przystąpiło 20 osób, z czego 6 to uczestniczki, które brały udział w szkoleniach w poprzednich latach. Szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego trwało łącznie 21 godzin przypadających na 1 uczestnika, z czego 20 godzin trwały warsztaty grupowe, a 1 godzinę przeznaczono na indywidualne konsultacje ze specjalistą. Tematyka spotkań obejmowała między innymi: wartości i cele pracy, analizę predyspozycji i zainteresowań zawodowych, bariery napotykane podczas szukania pracy, metody poszukiwania pracy, przygotowanie i opracowanie dokumentów aplikacyjnych (życiorys, list motywacyjny) oraz autoprezentację i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Szkolenie przeprowadziła Pani Dagmara Szajna - doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie.

Koordynator merytoryczny
Małgorzata Bielec

Zdjęcia w galerii...Gmina Dukla oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli informują o rozpoczęciu realizacji projektu "Czas na aktywność w gminie Dukla". Zadanie w 85% jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji., Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz w 15 % przez Gminę Dukla.

Celem projektu jest uaktywnienie zawodowe i społeczne 20 osób (w tym 16 bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej tj. 18-64 lat, zamieszkałych na terenie naszej Gminy. W ramach działań projektowych uczestnicy zdobędą nowe uprawnienia zawodowe - "Kucharz małej gastronomii" - dla 14 kobiet, "Wizaż - mój wizerunek", w którym będzie uczestniczyło 8 kobiet oraz "Technolog robót wykończeniowych w budownictwie" zaplanowany dla 6 mężczyzn. Dodatkowo dla wszystkich uczestników projektu zorganizowany zostanie trening kompetencji społecznych, mający na celu przygotowanie uczestniczących osób do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. W trakcie zajęć uczestnicy poznają techniki komunikacji interpersonalnej, bariery skutecznej komunikacji, metody rozwiązywania problemów oraz metody mediacji. W ramach projektu odbędą się również warsztaty i konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym. Uczestnictwo w tych zajęciach pozwoli nabyć praktyczne umiejętności przydatne szczególnie w trudnym okresie poszukiwania pracy. Tematyka 3-dniowych zajęć obejmie przygotowanie dokumentów: CV, listu motywacyjnego, określenie predyspozycji zawodowych oraz praktyczne wskazania jak skutecznie zaprezentować siebie oraz swoje umiejętności podczas rozmowy z pracodawcą. Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów, otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie w trakcie zajęć a także zostaną objęci wsparciem finansowym oraz pracą socjalną.

Koordynator merytoryczny
Małgorzata Bielec


Zdjęcia w galerii...Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli :: Kościuszki 4 38-450 Dukla
:: Telefon: 13 432 91 40, 13 432 91 41, 13 432 91 42, 13 432 91 43, 13 432 91 57 :: email: mops@dukla.pl