MPiPSMGOPS Dukla
O nas
Aktualności
Poradnik interesanta
Akty prawne
Program "Dobry Start"
Program "Rodzina 500+"
Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie Rodziny
Wojewódzka Karta
     Dużej Rodziny

Wypożyczalnia sprzętu
      rehabilitacyjnego

Program "Za życiem"
Fundusz Solidarnosciowy
Przemoc w rodzinie
Punkt Konsultacyjny
Ośrodek Pomocy
      Pokrzywdzonym
      Przestępstwem

Nasze projekty
Informacje o ochronie
      danych osobowych

Konkursy
Przetargi
Wzory wniosków
Placówki wsparcia
Deklaracja dostępności
Kontakt
BIP
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu

SOS Lesko
SOS Lesko

SOW Nowa Sarzyna
SOW Nowa Sarzyna

Kapitał ludzki
Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Licznik odwiedzin
Licznik
stat4u
Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli, ul. Kościuszki 4

2. Dane kontaktowe: tel.: 13 43 29 161, e-mail: mops@dukla.pl

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@mops.dukla.pl

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych w przepisach prawa oraz w celu prowadzonych postępowań o przyznanie świadczenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c; art. 9 ust. 2 lit. b,c RODO w nawiązaniu do ustaw:
O świadczeniach rodzinnych;
O wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
O zasiłkach dla opiekunów
O postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej;
O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
O Karcie Dużej Rodziny;
O świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
O pomocy społecznej;
Rządowego programu „Dobry Start”

5. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obligatoryjne. Odmowa podania danych skutkuje niemożliwością realizacji postępowania przez Administratora.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione/udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych wyłącznie w zakresie i celach wynikających z powszechnie obowiązującego prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na podstawie art. 28 RODO w zakresie wsparcia prawnego, organizacyjnego lub informatycznego.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego archiwizacji.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania tych danych, usunięcia po okresach archiwizacji lub prawo ograniczenia przetwarzania.

10. Niektóre z wymienionych praw mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych. Nie przysługuje prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Wniosek o realizacje praw dostępny jest na stronie internetowej lub w siedzibie administratora.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli :: Kościuszki 4 38-450 Dukla
:: Telefon: 13 432 91 40, 13 432 91 41, 13 432 91 42, 13 432 91 43, 13 432 91 57 :: email: mops@dukla.pl