MPiPSMGOPS Dukla
O nas
Aktualności
Poradnik interesanta
Akty prawne
Program "Dobry Start"
Program "Rodzina 500+"
Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie Rodziny
Wojewódzka Karta
     Dużej Rodziny

Program "Za życiem"
Przemoc w rodzinie
Ośrodek Pomocy
      Pokrzywdzonym
      Przestępstwem

Nasze projekty
Konkursy
Przetargi
Wzory wniosków
Placówki wsparcia
Kontakt
BIP
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu

SOS Lesko
SOS Lesko

SOW Nowa Sarzyna
SOW Nowa Sarzyna

Kapitał ludzki
Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Licznik odwiedzin
Licznik
stat4u

Wsparcie dla rodzin z dziećmiInformacja

o terminie składania wniosków

500+ na okres 2018/2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli informuje, że od 1 sierpnia 2018 r. przyjmowane będą kompletne wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego ( tzw. "500 +" ) na nowy okres zasiłkowy (2018/2019) ,który rozpoczyna się 1 października 2018 r. i trwa do 30 września 2019 r. Wnioski można składać od miesiąca sierpnia 2018 r. osobiście w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli ul. Kościuszki 4 w pokoju nr 4 a przyjmowanie wniosków on-line rozpocznie się już 1 lipca 2018r. Formularze wniosków dostępne będą po 20 lipca 2018r. w siedzibie MOPS.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2018 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2018 r. następuje do dnia 30 listopada 2018r. Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko nie ulega zmianie i wynosić będzie nadal 800,00 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1200 zł na osobę w rodzinie. Rokiem bazowym, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego będzie rok 2017, z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego (zamknięty katalog dochodów utraconych i uzyskanych jest określony w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).Przyznanie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci w rodzinie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Wnioski do pobrania

WAŻNE

Wnioski na drugie i kolejne dziecko przyjmowane będą w pokojach 2,6,7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pierwszym dzieckiem w rodzinie jest najstarsze dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia. Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych należy dołączyć odpowiednio:
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o: wysokości dochodu, wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
 • umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem - zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
 • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
 • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
 • kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);
 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy";
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.
 

Informacja

o terminie składania wniosków

świadczeń rodzinnych na okres 2018/2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli informuje , że od 1 sierpnia 2018 r. przyjmowane będą kompletne wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzinnego na nowy okres zasiłkowy (2018/2019) ,który rozpoczyna się 1 Listopada 2018 r. i trwa do 31 Października 2019 r. Wnioski można składać od miesiąca sierpnia 2018 r. osobiście w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli ul. Kościuszki 4 w pokoju nr 4 a przyjmowanie wniosków on-line rozpocznie się już 1 lipca 2018r. Formularze wniosków dostępne będą po 20 lipca 2018r. w siedzibie MOPS.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego następuje do dnia 31 października 2018 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o w/w świadczenie złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2018 r. następuje do dnia 30 listopada 2018r. Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczenia rodzinnego wynosić będzie nadal 674,00 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 764,00 zł na osobę w rodzinie. Rokiem bazowym, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia rodzinnego będzie rok 2017, z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego (zamknięty katalog dochodów utraconych i uzyskanych jest określony w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).Przyznanie świadczenia rodzinnego jest uzależnione od kryterium dochodowego.  

INFORMACJA

"Dobry Start"

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli informuje, że od 01.07.2018r. w tutejszym Ośrodku będzie realizowany Rządowy program "Dobry Start" Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia " Dobry Start" będzie można składać od 01 lipca 2018r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną . Od 1 sierpnia 2018r. drogą tradycyjna (papierową ) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli ul. Kościuszki 4 w pok. nr 2,4, 6,7. Szczegółowych informacji dot. Programu będzie można uzyskać w Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego MOPS w Dukli pok. nr 4 tel. 134329142 i 134329143 , Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart  

Informacja

o terminie składania wniosków

na Fundusz Alimentacyjny na okres 2018/2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli informuje , że od 1 sierpnia 2018r. przyjmowane będą kompletne wnioski w sprawie ustalenia prawa do Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy (2018/2019) ,który rozpoczyna się 1 października 2018 r. i trwa do 30 września 2019 r. Wnioski można składać od miesiąca sierpnia 2018 r. osobiście w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli ul. Kościuszki 4 w pokoju nr 4 a przyjmowanie wniosków on-line rozpocznie się już 1 lipca 2018r. Formularze wniosków dostępne będą po 20 lipca 2018r. w siedzibie MOPS.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 października 2018 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o w/w świadczenie złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2018 r. następuje do dnia 30 listopada 2018r. Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczenia rodzinnego wynosić będzie nadal 725,00 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 725,00 zł na osobę w rodzinie. Rokiem bazowym, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia rodzinnego będzie rok 2017, z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego (zamknięty katalog dochodów utraconych i uzyskanych jest określony w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). Przyznanie świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego jest uzależnione od kryterium dochodowego.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli :: Kościuszki 4 38-450 Dukla
:: Telefon: 13 432 91 40, 13 432 91 41, 13 432 91 42, 13 432 91 43, 13 432 91 57 :: email: mops@dukla.pl